η πραγματικη απωλεια

Η πραγματική απώλεια

 

Κορίτσι παιδί διάλειμμα τοίχο 20913017

Κάποιος αδελφός ρώτησε έναν γέροντα:
- Πάτερ, τί εννοεί ο προφήτης όταν λέει: "Δεν υπάρχει για αυτόν σωτηρία από τον Θεό του.";
Και ο γέροντας είπε:
- Εννοεί τους λογισμούς της απελπισίας που σπέρνονται από τους δαίμονες σε αυτόν που αμάρτησε και του λένε: «Δεν υπάρχει πια για σένα σωτηρία από το Θεό" και προσπαθούν να τον γκρεμίσουν στην απελπισία. Αυτούς πρέπει κανείς να τους αντιμάχεται λέγοντας: «ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Καταφύγιό Ο Κύριος Αυτός ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ελευθερώσει Από παγίδα ΤΑ Ποδιά ΜΟΥ».

Ὁ Ληστής "ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ · μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ 'ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. Κγ »42-43).

No ratings yet - be the first to rate this.

Add a comment