ΕΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ=ΜΑΣΩΝΙΣΜΟΣ

   

 

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(Όταν τα πάντα σιγούσαν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης ως στρατιωτικός ιεροκήρυκας (1949) είδε τον κίνδυνο που διέτρεχε η πατρίδα μας από το απαίσιο θηρίο της μασονίας και το πολέμησε)

Απόσπασμα από το ιστορικό, χριστιανικό, μηνιαίο αγωνιστικό φυλλάδιο «Χριστιανική Σπίθα»
Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1949, αριθμ. φυλ. 99

Σιγοῦν σήμερον αἱ θρησκευτικαὶ ὀργανώσεις. Σιγοῦν αἱ Θεολογικαί μας Σχολαὶ Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης! Σιγοῦν αἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικά. Σιγοῦν οἱ ἄμβωνες τῆς πρωτευούσης καὶ τῶν πόλεων εἰς τὰς ὁποίας δρᾶ ἡ μασονία. Σιγοῦν οἱ ἀρχιερατικοὶ θρόνοι. Καὶ ἐν μέσω τῆς ΕΝΟΧΟΥ ΣΙΓΗΣ τὸ θηρίον ἐξῆλθεν ἀφόβως ἐκ τῆς ἀβύσσου, προχωρεῖ, ἀνοίγει τὰς σιαγόνας του καὶ ἐτοιμάζεται νὰ καταβροχθίσει τὴν Ἐλλάδα μας…
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί! Εἰς τὰ ὅπλα! Εἰς τὰ ὅπλα τοῦ Χριστοῦ!
Ἀλλὰ εἶναι λοιπὸν τόσος μέγας ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς μασονίας; Δὲν βλέπετε ὅτι κινδυνεύομεν ἀπὸ τὸν ἄθεον κομμουνισμὸν καὶ σὺ ἀσχολεῖσαι μὲ τὰς ἀθώας περιστερὰς τῆς Στοᾶς;
Θὰ μᾶς ἐρωτήσουν ἴσως πολλοί! Ἀλλὰ διὰ νὰ ζυγίσωμεν πρεπόντως τὸν κίνδυνον τῆς ἐλληνικῆς φυλῆς ἐκ τῆς ἐξαπλώσεως τῆς μασονίας, άνάγκη διʼ ὀλίγων νὰ γνωρίσωμεν τὴν φύσιν τῆς μασονίας.

Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

   Ἡ μασονία εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη, διότι ἐνῶ τὸ σύστημα αὐτὸ ἔν τῆ ἐσχάτη ἀναλύσει του εἶναι ΣΑΤΑΝΑΣ, ἐν τούτοις ἀποκρύπτει τοῦς καταχθονίους σκοπούς του καὶ παρουσιάζεται ὡς ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΟΣ. Ἡ μασονία φορεῖ προσωπεῖον ἀγγέλου, ἄψογος ἐμφανίζεται εἰς τὰς αἰθούσας τῶν ἰσχυρῶν, τῶν πλουσίων, τῶν τιτλούχων ἑνὸς κράτους καὶ λέγει: «Ἀξιότιμοι Κύριοι! Αἰσθάνομαι ἰδιαιτέραν χαρὰν ποὺ εὐρίσκομαι ὑμῶν τῶν ἐκλεκτῶν ἀνθρώπων. Ὁ λαὸς, ὁ ὄχλος δὲν δύναται νὰ μὲ ἐννοήση! Ἀκούει τὸ ὄνομά μου καὶ φρίσσει. Καὶ ἐγὼ φεύγω ἀπὸ τᾶς καλύβας τῶν πτωχῶν. Ἀγαπῶ τὰ ἀνάκτορα, τὰ μέγαρα, τἀ χρηματηστήρια, τὰ Πανεπιστήμια… καὶ ἐν γένει πᾶν πρόσωπον ὑψηλὸν ποὺ δύναται νὰ μὲ ἐννοήση. Κατέχω μεγάλα μυστικὰ. Εἶμαι ἡ ὑπέρτατος Σοφία. Ἀρχιτέκτων τῆς ἰδέας! Διαβήτην ὡς σύμβολον κρατῶ εἰς χεῖρας. Θαυμασίους κύκλους διαγράφω. Πρὸς τὰ ὕψη θέλω νὰ σᾶς ἀναβιβάσω. Ποῖος ἀπὸ σᾶς δὲν θὰ γίνη ὀπαδός μου; Ἀλλʼ ἀνάγκη νὰ μαθητεύσετε πλησίον μου. Τὸ πρῶτον μάθημα ποὺ σᾶς παραδίδω:ἀποβάλλετε κάθε κακὴν ἰδέαν ποὺ ἔχει περὶ ἐμοῦ ὁ χυδαίος κόσμος. Φιλανθρωπικὴ καὶ φιλοσοφικὴ ὀργάνωσις καλοῦμαι πρὸς δόξαν τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύμπαντος. Ὑπόσχομαι δὲ εἰς τοῦς πιστοὺς ὑπηκόους μου περισσοτέραν ἰσχύν, ἄφθονα πλούτη, μεγάλα ἀξιώματα, ἐπισήμους θέσεις διὰ τῶν ὁποίων θὰ πραγματοποιηθῆ ὁ σκοπὸς τῆς Ἐνώσεώς μας καὶ θὰ κυριαρχήσωμεν τῆς γῆς…».
Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ φθέγγεται ἡ μασονία. Ἀλλʼ εἶναι ὅπως παρουσιάζεται; Ἄς ἴδωμεν!
Λέγει ὅτι εἶναι φιλανθρωπικὴ ὀργάνωσις, ὅτι ἀγαπᾶ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλὰ μασόνοι, ἀγαπᾶτε πραγματικὰ τους ἀνθρώπους; «Ἴδε – σᾶς φωνάζει ὁ Πιλᾶτος – ἴδε ὁ ἄνθρωπος» ποὺ πρώτον ἐξ ὅλων τῶν ἄνθρώπων πρέπει νʼ ἀγαπᾶτε! Τὸν γνωρίζετε; Αὐτὸς εἶνε ὁ πρώτος ἄνθρωπος, ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ γενάρχης νέου κόσμου, ὅστις ὥς τὸ οὐράνιον τόξον συγκεντρώνει ὁλα τὰ χρώματα τῆς άρετῆς! Ἀλλὰ αὐτὸν τὸν ἰδανικὸν ἄνθρωπον, τὸν Θεάνθρωπον, τὸ πρότυπον παντὸς ἀνθρώπου, Αὐτὸν δὲν ἀγαπᾶτε! Τὸ ὄνομά Του δὲν ἀκούεται εἰς τὰς Στοάς εἰμὴ μόνον πρὸς ὕβριν καὶ ἐξευτελισμόν. Ἀρνεῖσθε τὴν Θεότητα Του. Καὶ ἀφοῦ τὸν Ἱησοῦν Χριστόν, τὸν τέλειον ἄνθρωπον καὶ Θεὸν δὲν άγαπᾶτε, ποῖον θὰ άγαπήσετε; Τοὺς ὀπαδούς Του; Ἀλλʼ οἱ ὀπαδοί Του ὅσοι ἔχουν βαπτισθῆ καὶ ἁγιασθῆ διὰ τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι διὰ σᾶς βέβηλοι ποὺ πρέπει νὰ καθαρισθοῦν συμφώνως μὲ τὸ τυπικὸν τῆς Στοᾶς.
Λέγετε ἐπίσης ὅτι ἡ ὀργάνωσίς σας ἔχει φιλοσοφικὸν χαρακτήρα ποὺ ἐμβαθύνει εἰς τὰ μυστήρια τῆς φύσεως. Ἀλλά, μασόνοι, ἡ φιλοσοφία ἀκμάζει ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει φῶς, ἐλευθερία δημοσίας συζητήσεως. Ἀνοίξατε τὸ σιδηροῦν παραπέτασμα τῆς Στοᾶς καὶ ἀφήσατέ μας νὰ εἰσέλθωμεν ἐντὸς αὐτῆς καὶ νὰ συζητήσωμεν ἐλευθέρως. Μιμηθήτε τὸν πρῶτον φιλόσοφον τῆς Πατρίδος μας. Ὁ Σωκράτης ἐπεριπάτει εἰς τοὺς δρόμους καὶ τὰς πλατείας τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὰ διδάγματά του ἦσαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο πάντων. Συμβαίνει τὸ ἴδιον μὲ σᾶς; Σᾶς ἐρωτῶμεν. Ποία ἡ φιλοσοφία σας; Ἐάν ἡ φιλοσοφία σας εἶναι τοιαύτη, ὥστε νὰ χύση φῶς εἰς τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς καὶ νὰ σώση τὴν ἀνθρωπότητα, διατὶ δὲν τὴν κηρύττετε δημοσία; Διατὶ κυλίεσθε εἰς τὰ σκότη; Οὐδέποτε ἐφέρατε εἰς τὸ φῶς τὸ σύστημά σας. Οὐδέποτε ἐδημοσιεύσατε βιβλίον διὰ νὰ εἴπητε˙ «αὐτὰ εἶναι ποὺ πιστεύομεν καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνιζόμεθα καὶ εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ πέσωμεν». Σκότος πυκνὸν καλύπτει τὰς συναθροίσεις σας. Μυστικότης ἀπόλυτος. Καὶ, ἀφοῦ ὡς ἀσπάλακες ἀγαπᾶτε νὰ διαμένετε εἰς τὸ σκότος, ἡ Στοᾶ εἰς τὴν ὁποίαν συχνάζετε δὲν ἀρμόζει νὰ ὀνομάζεται ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ἀλλὰ ὅπως εἴπεν ὁ ἀοίδιμος Μακράκης ΦΙΛΟ-ΖΟΦΙΚΗ, ὡς ἀγαπῶσα τὸ ζόφος, τὸ σκότος, τὸ ἀδιαπέραστον σκότος. Ἀλλὰ κάτω ἀπὸ ἕνα τοιοῦτον σκότος συμφέρον ἔχουν νὰ κρύπτωνται οἱ κακούργοι, οἱ λησταί, οἱ ἀπατεῶνες συμφώνως μὲ τὸ ἀψευδὲς ρῆμα τοῦ Κυρίου: «Πᾶς ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὸ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῆ τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Ἰωάν. 3, 20).
Τὸ μίσος καὶ ὄχι ἡ ἀγάπην, τὸ ψεύδος καὶ ὄχι τὴν ἀλήθειαν ἔχετε, ὀπαδοὶ τῆς μασονίας.
Ἀλλὰ τέλος – λέγετε – ὅτι πιστεύετε εἰς Θεόν! Εἰς Θεὸν; Ἀλλὰ ποῖος, παρακαλῶ, εἶνε ὁ Θεὸς εἰς τὸν ὁποῖον πιστεύετε; Γνωστὸς ἡ ἄγνωστος; Διότι καὶ ὁ Παῦλος περιπατῶν ἔν μέσω τῆς ἀρχαίας πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ὁποῖα ἦτο πλήρης εἰδώλων, εὖρε καὶ βωμόν, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπῆρχεν ἐγκεχαραγμένη ἡ περίφημος ἐπιγραφή: «τῶ ἀγνώστω Θεῶ». Ὁ Θεὸς τὸν ὁποῖον πιστεύετε εἶνε ἄγνωστος; Ὄχι! Μᾶς ἀπαντᾶτε. Εἶνε ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος! Περίεργον ὄνομα. Ἀλλὰ ὀνόματα εἶχον καὶ οἱ πολυπληθεῖς ψευδεῖς Θεοὶ τῶν ἀρχαίων οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦντες τὸν ἀληθινὸν Θεὸν εἴχον θεοποιήσει τὴν φύσιν καὶ διʼ ἕκαστον φαινόμενον τῆς φύσεως ἀνύψωνον ἕνα βωμὸν ψευδοῦς θεότητος. Τὶς Θεὸς λοιπὸν εἶνε ὁ ἰδικός σας; Ἀφοῦ δὲν εἶνε ὁ ἐν Τριάδι Θεός, τὸν ὁποῖον ἀπεκάλυψεν ὁ Ιησοῦς Χριστὸς, μήπως κάτω ἀπὸ τὸ περίεργον ὄνομα κρύπτεται ἡ κεφαλὴ τοῦ Διός, τοῦ Ποσειδῶνος, τοῦ Βάκχου, τῆς Βάαλ, τῆς Ἀστάρτης; Ἤ μήπως κρύπτωνται αἱ διάφοροι θεότητες τῶν δρυμῶν, τῶν πηγῶν, τῶν σπηλαίων; Ἀπαντήσατέ μας εὐκρινῶς. Ἐρευνήσατε βαθέως τὸ σύστημά σας καὶ θὰ πεισθῆτε ὅτι δὲν εἴσθε λάτρεις τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἰδωλολάτραι τῆς χειροτέρας ἐκδόσεως.
Ἔτσι ἐρευνῶντες καὶ προχωροῦντες θὰ φθάσωμεν ἀπὸ τὴν περιφέρειαν εἰς τὸ κέντρον τοῦ συστήματος, εἰς δὲ τὸ κέντρον τοῦ μασονικοῦ συστήματος θὰ συναντήσωμεν τὸν Σατανᾶν, τὸν Ἑωσφόρον, ὅστις κρατεῖ τὰ νήματα τοῦ σατανικοῦ συστήματος. Ναί, εἰς τὸ κέντρον τῶν Στοῶν ἔχει τὴν ἔδραν του ὁ Ἑωσφόρος. Ἐάν εἴχομεν τὴν πνευματικὴν δύναμιν ἑνὸς Μ. Ἀντωνίου διὰ νὰ τὸν δεσμεύσωμεν καὶ νὰ τὸν ἐρωτήσωμεν: «Σατανᾶ! Τὶ εἶνε μασονία;». Ἐκείνος θὰ μᾶς ἀπαντοῦσε: «Λυποῦμαι διότι ενῶ ἐγὼ ἐκαμουφλαρίσθηκα καὶ ἐπαρουσιάσθηκα εἰς τὰς ἀνωτέρας τάξεις τῆς κοινωνίας ὡς ἄγγελος φωτός, σεῖς μὲ ἀνεκαλύψατε. Ἡ μασονία εἶνε ἰδικόν μου παιδί. Ὁ φθόνος μου, ἡ λύσσα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τὸ ἐγέννησε. Σκοπός μου εἶνε μὲ τὸ σύστημα αὐτὸ νὰ κρημνίσω τὸν οἴκον τοῦ Θεοῦ, τὴν μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων αὐτῆς νὰ κτίσω τὸν ἰδικόν μου οἴκον ἐντὸς τοῦ ὁποῖου νὰ στεγάσεω ὅλα τὰ ἔθνη. Διο καὶ οἱ ὀπαδοί μου νὰ μὲ ὀνομάζουν ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος…».
Καὶ σὺ μὲν Σατανᾶ τὸ ἔργον σου πράττεις! Ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἐτάχθησαν φρουροὶ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, τὶ πράττουν πρὸς διάλυσιν καὶ ματαίωσιν τῶν καταχθονίων σχεδίων τῆς μασονίας;
Τὸ 1929 ἠριθμοῦντο καθʼ ἅπασαν τὴν Ἐλλάδα 60 Στοαὶ μὲ 3.000 μέλη. Μετὰ μίαν εἰκοσαετίαν πόσαι εἶνε αἱ Στοαὶ καὶ τὰ μέλη ποὺ καθημερινῶς αὐξάνουν;

ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΕΡΙΧΝΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ; Ε ΤΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝΕ ΣΤΑΧΤΗ ΟΙ ΜΑΣΟΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΤΩΝ* !

 

Για να έχετε ναούς κύριοι/ες Μασονάρες, 
και να το διατυπώνετε
ανερυθρίαστα, σημαίνει ό,τι πλέον αποδεδειγμένα απο τα δικά σας γραπτά
αυτοπροβάλεστε ως Πανθρησκεία...!
Άρα, είστε καρά-ψευταράδες και άθλιοι!!!

 

ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΕΡΙΧΝΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ; Ε ΤΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝΕ ΣΤΑΧΤΗ  ΟΙ ΜΑΣΟΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΤΩΝ* !

 

 

Οι μόνοι ρατσιστές στην χώρα μας είναι οι Μασόνοι!
Διότι διακρίνουν με δόγματά τους,
 σε βέβηλους και μη βέβηλους τους συμπολίτες των!!!

 

 

Διαβάσαμε τα πιό κάτω γραφθέντα απο Μασονικό ιστολόγιο, με τίτλο [1]:

 

Φωτιά σε Τεκτονικό Ναό

“Δεν πέρασε μία εβδομάδα από τις δηλώσεις του Μ.Δ της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας αδ. Daniel Keller ,o οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το αντιτεκτονικό κλίμα που αναπτύσσεται στη Γαλλία τον τελευταίο καιρό, και το πρώτο ανησυχητικό περιστατικό ήλθε από την πόλη Bernay της Β. Γαλλίας.

Πιο συγκεκριμένα , τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε Τεκτονικό Μέγαρο της πόλης όπου σύμφωνα με τον εισαγγελέα κο Dominique Laurens πρόκειται για εμπρησμό.

Ο Μ.Δ αδ . Keller ο οποίος επισκέφτηκε αμέσως την πόλη δήλωσε ΄΄ …η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν τα πάντα. Ο ναός βρίσκονταν σε απομακρυσμένο από την πόλη σημείο και δεν διέθετε σύστημα συναγερμού. Παράξενο είναι επίσης το γεγονός ότι τον Ιούλιο διαρρήκτες είχαν αφαιρέσει από το κτήριο τους πυροσβεστήρες΄΄”

 

Απο τους Γάλλους δεν ξεκίνησε η εωσφορική μασονική λαίλαπα;

 

Έ, απο τους Γάλλους θα δοθεί και η ισχυρά γροθιά στα σπλάχνα των μασόνων...!

Οι Γάλλοι μας εμπέδωσαν και μας επέβαλλαν τον τρισκατάρατον Μασονισμό, δια του θεοκατάρατου συσκοτισμού του ψευδο-διαφωτισμού αυτών! Και οι Γάλλοι άρχισαν τα βιολιά και τα λαούτα με το αντιμασονικό κλίμα, το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται εις βάρος των παλιομασόνων!

 

Δεν μπορώ να κρύψω την ιδιαίτερη χαρά μου, που εκάψασιν, έναν ναό του Σατανά!!!

Τέτοιοι ναοί, τέτοιους «καυσοκαλυβίτες» θέλουσιν!

 

Ίσως να πρέπει να παραδειγματισθούμε άπαντες οι Χριστιανοί με την εμπρηστική αυτή ενέργειά, εκτός και εάν ξεχάσαμε τι πράττασιν οι άγιοι Πατέρες και οι πρόγονοι ημών(;!)...

 

Όσοι Χριστιανοί θα τολμήσουσιν το θεάρεστο ετούτο έργο, θα τους αποκαλέσει η σύγχρονη Εκκλησιαστική Ιστορία μας, ως τους συγχρόνους και νέους «Καυσοκαλυβίτες» με την σύγχρονη φυσικά έννοια, των εμπρηστών εωσφορικών στοών ή άλλως πως, δικής μας επινοήσεως: οι Καυσοστοΐτες ή και Καυσομασονικοστοΐτες!

 

Αυτός και εάν είναι τίτλος τιμής!!!

 

Πάντως ειλικρινά, θαυμάζω αυτούς που το έπραξαν!

 

Γιατί να το αποκρύψω άλλωστε;

 

Επαγγελματίες θα ήταν οι άνθρωποι, διότι μέχρι και τους πυροσβεστήρες κλέψασιν προ καιρού, για να μη υπάρξει  περίπτωση, να μην γίνουνε όλα..., στάχτη και ρημαδιό και αποτύχει έτσι το ευλογημένο σχέδιό τους!

 

Αν και ίσως να είναι, εγκληματική ενέργεια για την εκάστοτε πολιτεία, ο εμπρησμός Σατανικών ναών, θεωρώ, ότι για τον υπέρτατο Θεϊκό νόμο ήταν και είναι, μία θεάρεστη πράξη, στην οποία αναμένουμεν να υπάρξει, η ανάλογη ανδρεία και τολμηρά συνέχεια, καθώς να βρεί και τους ανάλογους θαυμαστές της και στην Μασονοκρατούμενη Ελλαδίτσα μας αλλά και στην Μασονόπληκτη Κύπρο μας!

 

Συνεχίστε αδελφοί και φίλοι μας «εμπρηστές», και σύγχρονοι “Καυσοτεκτονικοστοΐτες” το όντως θεάρεστο και μή βέβηλο έργο σας, ενώ εμείς θα προσευχόμαστε να πάρει ευλογημένες διαστάσεις η θεάρεστη αυτή πράξη σας και να "βρέχει" συχνάκις φωτιά και θειάφι κατά των..., βέβηλων Σοδομιτικών ναών, του Εωσφόρου ΜΑΤΣ!

 

Προσέξτε μόνον, μή κατά λάθος κάψετε κανέναν βέβηλο εωσφοριστή Μασόνο, εν ήδη ανίερων και ανώμαλων σοδομιτικών, «μασονικών περιπτύξεων» διότι, εν τω Άδη ούκ έστι Μετάνοια!

 

Μα κυρίως αδελφοί, μην μας κατηγορήσουσιν οι Αντίχριστοι, ότι επιζητούμεν τον Παπικό Μεσαίωνα με την ιερά Εξέταση αυτού διότι, ουδεμία σχέση θέλουμεν να έχουμεν με Αλάθητους και Αντίχριστους Παπίσκους, πολλώ δε μάλλον με Μασονίσκους του Μπάφομετ!

 

Χαίρω! και πάλιν ερώ, ΧΑΙΡΩ!!!

 

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ....!
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΠΕΡΙ ΒΕΒΗΛΩΝ ΘΕΟΜΠΑΙΚΤΩΝ...!
ΑΛΛΙΩΣ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ...!
ΔΙΑΛΕΓΕΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΝΕΤΕ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΚΛΕΙΣΜΟΥ!

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

 

Πόσες φορές έχουμε ακούσει απο στόματα εωσφοριστών τεκτόνων, ότι η Μασονία δεν είναι θρησκεία;

 

Και αφού δεν είναι θρησκεία ο Μασονισμός, τον ναό και τις τελετουργίες,  προς τί τις θέλουσιν;

 

Έχετε προσέξει τον μασονικό τίτλο πιό πάνω;
 

Για να υπάρχει μασονικός ναός, δεν χρειάζεται παράλληλα και τελετουργικά μυστήρια, και τελετάρχες ή ιερατείο, πολλώ δε μάλλον δόγματα θρησκευτικά, τουτέστιν δόγματα και όροι πίστεως;

 

Ε, τότε γιατί μας δουλεύουν οι κύριοι Μασόνοι;

 

Τελικά Μασονάρες μου, απο μόνοι σας βγάζετε τα μάτια σας και αποκαλύπτετε το σατανικό σας παραπέτασμα;

 

Τέλος, είναι δικαίωμα των Μασόνων να ομολογούσιν ό,τι πιστεύουν Χριστόν και υποτάσσονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, καθώς αποκτούσιν την διαβολική ιδιότητα του Μασόνου[2];

 

Δεν υποβιβάζουν, υβρίζουν και αθετούσιν αυτόματα λαμβάνοντας την εωσφορική εκείνη ιδιότητα, τον Θεάνθρωπο Χριστόν μας και την Εκκλησία Αυτού;

 

Π. Π. Ν.

 

 

 

 

*Λόγω του εκτρωματικού και αντίχριστου «αντιρατσιστικού νόμου», εάν θελήσουσιν οι πολιτειακές Ελλαδικές αρχές, να μας ασκήσουν ποινική διώξη, καταπατώντας το Συνταγματικό δικαίωμά μας, της ελευθερίας του λόγου, της σκέψεως και των στοχασμών μας, παρακαλούνται όπως οι όποιοι θρασύδηλοι τυχόν συντάξουν την «αντιρατσιστική»  πονική αγωγή κατά του γράφοντος, κατά πρώτον : Να μην φέρουσιν  Μασονική ιδιότητα, διότι αυτό θα σημαίνει αυτόματα, ο ρατσισμός και φασισμός του "αντιρατσισμού" των, και ειδικός ρατσισμός και ποινική δίωξη κατά των θρησκευτικών ιδεών και στοχασμών μου και κατά δεύτερον:  Να μας  αποστείλετε την τυχούσα αγωγή στην διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 107, στην Θεσσαλονίκη!

Εάν τυχόν απουσιάζουμε σε χώρες, νήσους και προορισμούς εξωτικούς, πράγμα που το συνηθίζουμε, να παραδώσετε την αγωγήν, στον επάνω 7όροφο, στον δικαστή κ. Αιμίλιο και θα μας ενημερώσει όταν επιστρέψουμε!

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 

[1] http://tektonismos.blogspot.com/2014/09/blog-post_3.html#more

 

 

[2] Αρχιμ. Επιφανίου Ι. Θεοδωρόπουλου, “Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ”, Εκδόσεις: Ι. Μ. Κεχαριτωμένης, Αθήναι 1993, σσ. 165.

Αναρτήθηκε από Παναγιώτης Νούνης στις 5:47 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια: 

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουBlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest

Θεματολόγιον ΕΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ= ΜΑΣΩΝΙΣΜΟΣ

Αντιδράσεις: 

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ “ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ” ΣΕ ΜΑΣΩΝΟΥΣ

 

 

 

Εσάς Mr Peter και το συνάφι σας, το παραλαμβάνω στο κάτωθεν σχόλιό μου! Εάν, σας ενοχλεί κάτι στην προσωπική σας φωτογραφία  κ. Marko, τότε προς τί η δημοσίευσή της, δημόσια, στο προσωπικό χρονολόγιό σας;
ΟΧΙ, δεν μπορώ να την διαγράψω, την φωτογραφία, που εσείς αναρτήσατε στην δημοσιοτήτα, διότι δεν είμαι τσιράκι ή, η γραμματέας σας!
Εμένα, με ενοχλεί η ψευδοχριστιανική υποκρισία σας Μασόνε..., κύριε Rapti!
Με ενοχλούν, οι Μασονικές στοές και οι Μασονικές αμπελοφιλοσοφίες σας, μπορείτε να κάνετε κάτι γι'αυτό;

 

 

Το μόνο που γνωρίζω, είναι ότι δεν τιμάτε τα παντελόνια σας εδώ μέσα ως άντρες, καταυτό τον λόγο η κακίστη συνήθειά σας με τις ποδίτσες, κύριε Μασονίδη;

 

 Φιλανθρωπικό έργο, έκανε και κάνει, και η ομοφρονούσα μαζί σας, στις παγανιστικές ιδεοληψίες, η Χρυσή Αυγή,μόνο που, ερευνάται η υπόθεση της νομικά και δικαστικά, για τον ρόλο εγκληματικής οργάνωσης, ενώ  εσείς οι Μασόνοι, που την εκθρέψατε, ποιείτε την νήσσαν;

 

 Οι Μασονικές φιλανθρωπίες δεν είναι Θεάρεστες, ούτε καν μπορούνε να είναι φιλάνθρωπες αλλά ψευδό-φιλάνθρωπες, που στόχο και σκοπό τους έχουν την διαφήμιση και τον προσηλυτισμό στα εωσφορικά “εργαστήρια” σας!

 

 Ωστόσο, τώρα που διαγράφησαν(;), (Αλήθεια γιατί διεγράφησαν τα σχόλιά μου;) οι απορίες και προβληματισμοί μου, τους οποίους σχολιασμούς μου, με θάρρος και παρρησία, τόλμησα ρωμαλέα να σας παραθέσω, εσείς επιλέξατε, την φασιστική, μασονική, πάγια τακτική σας…, να διαγράψετε άπαντα τα στοιχεία που σας παρέθεσα τα οποία θα ήθελα να προβληματίσουμε παρέα...!

 

Γιατί άραγε διαγράφησαν;

 

Όσοι δεν είναι, τέκτονες, πώς θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν τον Τεκτονισμό;
Εδώ οι Μασονάρες, αγνοούν Μασονικά πιστεύματα και πρακτικές τους και αναμένετε απο..., άσχετους, να αναπτύξουν Μασονικά θέματα;
Καταλάβατε τώρα την εωσφορική και σχιζοφρενική αντίφασή τους;

 

 Και  «τσακ-μπάμ» , ξαφνικά μετά από 10 εκτενείς προσωπικούς σχολιασμούς μου, τους οποίους φροντίσατε,οι Μασονάρες, να διαγράψετε, θυμηθήκατε να σχολιάσετε εκ του ασφαλούς κύριε Peter?

 

 

  Pourquoi Monsieur?

 

 

Υ.Γ. Μπορεί στην Ελλαδική επικράτεια να μην υπάρχει 99ος βαθμός, σε άλλα όμως, γνωστά Μασονικά  κράτη, γνωρίζουμε με απόλυτη ακρίβεια, ότι υπάρχει στην μύηση για το Memphis-Misraim!

 

Ιδού και το ανάλογο Μασονικό Ιστολόγιο σας:

 

 http://www.misraimmemphis.org/iniziazione.asp

 

πράγμα που αποδεικνύει την μασονική ημιμάθειά, και άρα την αμάθειά σας, για αυτές, τις ανά την Οικουμένη τεκτονικές μυήσεις(!!!), εκτός κι’άν νομίζετε, ότι είμαστε ανόητες νοικοκυροπούλες, οι οποίες σας πλένουν τα εσώρουχά σας και νομίζετε ανόητα ότι…, δεν έχουμε σχέση με θρησκειολογικές έρευνες(!), μάλλον σιγουρότατα, κύριοι Μασόνοι και κυρίες Μασονούλες, πλανάστε πλάνην οικτράν!

 

Ποιός να είναι άραγε τώρα, ο ορθά ενημερωμένος, εγώ η θαλπωρή, πολύτεκνη μάνα, που δεν πάτησα δευτερόλεπτο σε Μασονικό «εργαστήρι», ή εσείς που δεν ξέρετε ούτε καν, με ακρίβεια, ανά την Οικουμένη τους μασονικούς βαθμούς σας;

 

Ωστόσο, σας βγάζει ψεύτη Mr. Peter και ένας πρώην κυριούλης Τεκτονίδης,

 

 ιδού και το ανάλογο λίνκ:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=-pv7ACKahpY

 

και ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ, διότι για μυαλά…, «μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι», και  επειδή δεν τα βλέπω, θεωρώ απλά, ότι δεν τα έχετε εντός του εγκεφαλικού στελέχους σας!

 

Εάν, τυχόν και σας φέρνω σε δύσκολη θέση, φίλοι Μασόνοι και Μασονούλες μου, ελέω «λειψανδρίας» πασών των εννοιολογιών, απλά πείτε μου το παρακαλώ πολύ, δια να αποχωρήσω κυρία, μια και υπάρχει, συν τις άλλοις, και γνωσιολογική αλλά και διανοητική αδυναμία από την πλευρά της Μασονικής φατρίας σας…!

 

 

“ OYZAI OYZAI OYZAI….!”

 

 

Με τιμή και σεβασμό, πάντοτε, προς τα σεβαστά πρόσωπα των Μασόνων, όμως με αηδία και αποστροφή προς τις εωσφορικές Μασονικές ιδεοληψίες σας:

 

Α.Χ.

 

* Περισσότερες αποκαλυπτικές φωτογραφίες αλλά και βίντεο  στην πηγή!

 

 

Θα έλεγα κάτι για τις Μασονικές φιλανθρωπίες σας..., αλλά έχετε χάρην!

 

ΠΗΓΗ: “ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”,

http://apologitikaa.blogspot.gr/2014/06/blog-post_19.html

 

“ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΟΛΟΓΙΑ” ,

 

http://apologitiki.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

No ratings yet - be the first to rate this.

Add a comment